سیستم ادراری

žدفع از سیستم ادراری کمک می کند تا بدن از محصولات بیهوده و موادی که اضافه بر نیاز بدن هستند خلاص شود. žیک سیستم دفع ارادی با عملکرد صحیح و درست لازم است تا بدن خود را زنده نگه دارد و حس عمومی فرد از سلامتی و خوشی ایجاد شود žپرستارانی که به بیماران دارای دفع سالم کمک می کنند نیاز به توانایی های اختصاصی دارند.

کلیه ها( Kidneys)

žکلیه ها در هر طرف ستون مهره ها پشت پریتوئن قرار گرفته اند žیکی از مهم ترین عملکردهای آن کمک به برقراری و نگهداری وضعیت و حجم مایعات بدن است. žادرار (urine) محصول بیهوده ترشح شده توسط کلیه ها، حاوی مواد آلی، غیر آلی و آب می باشد.

مثانه (Bladder)

ž یک کیسه عضلانی صاف است که به منزله یک مخزن برای ادرار محسوب می شود. žسه لایه دارد: داخلی طولی، گرد میانی، خارجی طولی žمثانه توسط سیستم اعصاب خودکار عصب دهی می شود. تحریک سیستم سمپاتیک باعث شل شدن دیواره مثانه و انقباض اسفنکتر داخلی می شوند و تحریک سیستم پاراسمپاتیک  سبب انقباض دیواره مثانه و شل شدن اسفنکتر داخلی می شود.

پیش آبراه( urethra)

žعملکرد آن هدایت ادرار از مثانه به خارج از بدن است. žدر مردان و زنان متفاوت است. žطول آن در مردان 16.2 – 13.7 و در زنان 6.2 – 3.7 سانتی متر می باشد.

žمثانه به طور طبیعی یک حفره استریل است. žسوراخ خارجی پیشابراه هرگز نمی تواند استریل باشد. žمثانه مکانیسم های دفاعی دارد. به طور منظم خود را از ادرار تخلیه می کند و یک محیط اسیدی را برقرار می کند که مزیت ضد باکتریایی دارد.

عمل دفع(Micturation)

žفرایند تخلیه مثانه دفع ادرار، تخلیه یا ادرار کردن نامیده می شود. ž  اعصاب اصلی برای دفع ادرار در مغز و در طناب نخاعی قرار دارد. žتجمع ادرار 200-100 سی سی در بچه ها و 300 – 200 سی سی در بالغین در مثانه باعث تحریک رسپتورهای کششی مثانه می شود. عمل دفع ادرار به طور طبیعی بدون درد است.

žگاهی اوقات افزایش فشار شکمی نظیر سرفه کردن و عطسه کردن، باعث خروج غیر ارادی ادرار می گردد که در زنان به علت کوتاهی پیشابراه بیشتر است. žهرگونه دفع غیر ارادی ادرار که باعث مشکل گردد به نام بی اختیاری ادرار است. žعوامل سایکولوژیکال نظیر ترس زیاد باعث ادرار کردن غیر ارادی  شود.

تعداد دفع ادرار

žتعداد دفع ادرار بستگی به مقدار ادرار تولید شده و مصرف مایعات دارد. žعادات فرد در تکرر ادرار دخالت دارد. سن، محیط، بیماری، کار و محدودیت تحرک می تواند در دفعات ادرار تأثیر بگذارد.

عوامل موثر بر دفع ادرار

žملاحظات تکاملی

کنترل ارادی ادرار بین سنین 24-18 ماهگی و در دخترها سریعتر است .

žافزایش سن

تغییرات فیزیولوژک با افزایش سن می تواند بر دفع ادرار تأثیر بگذارد. افراد پیر ممکن است کنترل ارادی ادرار را از دست بدهند.

žغذا و مایعات

نوشیدنی های حاوی کافئین   :    افزایش تولید ادرار

الکل    :  افزایش تولید ادرار

غذاهای حاوی مایع زیاد   :   افزایش تولید ادرار

غذاها و نوشیدنی های حاوی سدیم بالا   :    کاهش تشکیل ادرار

žشیوه زندگی

متغیر های شخصی، خانوادگی، و اجتماعی فرهنگی متعددی روی عادت دفع ادرار طبیعی تأثیر می گذارند.

žمتغیرهای عاطفی

اضطراب باعث تکرر ادرار، ترس باعث تخلیه غیر ارادی، درد جلوگیری از تخلیه ادرار žفعالیت و تون عضلانی

žوضعیت های پاتولوژیک

سنگ کلیه، فشار خون بالا، عفونت مسیر ادراری ، دیابت، آرتریت و …

žداروها

مشکلات عمومی ادراری

žآنوریا (Anuria): عدم دفع ادرار. برون ده ادرار در 24 ساعت کمتر از 100 سی سی است.

žدیزوری (Dysuria): مشکل در دفع ادرار(سوزش، درد)

žفرکونسی (Frequency): افزایش تعداد دفعات دفع

žگلیکوزوری(Glycosuria): وجود قند در ادرار.

žناکچوری(Nocturia): تکرر ادرار در شب

žاولیگوریا(Oleguria): کاهش دفع ادرار ، در 24 ساعت  100 تا 400 سی سی

داروهای آرام بخش ها، دیورتیک و …

žاورتوستاتیک آلبومینوریا: وجود آلبومین در ادرار که به دنبال راه رفتن، ایستادن  و دویدن ایجاد می شود.

žپلی یوریا: افزایش میزان برون ده ادرار (دیورز) žپروتئینوری: پروتئین در ادرار ž

پیوری(pyuria): وجود چرک در ادرار

žساپرژن(suppression): توقف در تولید ادرار

žیورجنسی: میل شدید به دفع ادرار.

žهیزتنسی(Hesitancy): مشکل در ابتدای دفع ادرار

žاینکانتیننس(Incontinence): بی اختیاری ادرار ž

رتانسیون(Retention): احتباس ادراری یا عدم توانایی در دفع ادرار

žانورزی(Enuresis): شب ادراری

انواع بی اختیاری ادراری

žاسترسی:

مربوط به افزایش فشار داخل شکم به هنگام سرفه کردن، عطسه و … رخ می دهد.

žاضطراری:

کاهش ادرار به صورت غیر ارادی که مربوط به میل شدید برای تخلیه ادرار است ž

مختلط:

 علائم بی اختیاری استرسی و اضطراری را شامل می گردد.

žسرریزی(over flow):

کاهش غیر ارادی ادرار در اثر اتساع بیش از حد مثانه می باشد.

žعملکردی:

کاهش ادرار به وسیله صدمات و عوامل خارج از مسیر ادراری ایجاد می شود. صدمه های مزمن و …

žگذرا:

برگشت موقت کنترل مثانه  در نتیجه  UTI و مصرف دیورتیک ها

ویژگی های ادرار

žرنگ ادرار: نمونه ادرار زرد کم رنگ تا زرد کهربایی می شود.

بعضی داروها باعث تغییر در رنگ ادرار می گردند.

žبو: ادرار تازه بوی خفیفی دارد. ادرار مانده بوی آمونیاک می دهد.

ž

پی اچ: 8- 4.6 متوسط 6 می باشد.

žوزن مخصوص: یک معیار تغلیظ اجسام حل نشده در ادرار است. ( 1.025-1.010)

ادرار غلیظ وزن مخصوص بیشتری نسبت به ادرار رقیق دارد.

اجزاء تشکیل دهنده:

žاجزاء آلی:

اوره ، اسید اوریک، کراتینین، رنگدانه ها و نیتروژن

žغیر آلی:

آمونیاک، سدیم، کلراید، آهن، فسفر، سولفور، پتاسیم و کلسیم

اجزاء غیر طبیعی ادرار

žچرک

žپروتئین

žکتون

žگچ ها

žباکتری های بزرگ

ž صفرا

 

اجزاء غیر طبیعی ادرار

ž خون

وجود هموگلوبین در ادرار: بیماریهای خارج دستگاه ادراری

وجود خون در ادرار: اختلالات خود دستگاه ادراری

žگلوکز

بعد از مصرف غذای شیرین، یا در استرس طبیعی می باشد

روش های تشخیصی شایع که در مطالعه مسیر ادرار به کار می رود:

žاقدامات تشخیصی متفاوت و متعددی معمولاَ در اتاق عمل بیمارستان یا در بخش سرپایی انجام می شود که برای مطالعه سیستم ادراری به کار برده می شود.

سونوگرافی

žاقدامی غیر تهاجمی است

که عبارت است از استفاده از امواج اولتراسوند برای تولید یک تصویر

 

 

سیستوسکپی

žمعاینه بصری مستقیم از

مثانه، دهانه های حالب و

پیش آبراه است

IVP

žبررسی و معاینه رادیو گرافیک کلیه و میزنای که بعد از تزریق ماده حاجب به داخل ورید انجام می شود.

بیوپسی

žیک روش تهاجمی است که در آن قطعه کوچکی از بافت کلیوی برای تست میکروسکوپیک بر داشته می شود.

سوندگذاری مثانه

žکاتتریزاسیون ادراری ورود یک سوند از طریق پیش آبراه به داخل مثانه برای هدف خارج کردن ادرار می باشد. žیک سوند یک لوله جهت تزریق یا خروج مایعات می باشد. žسوندگذاری شایعترین علت عفونت های بیمارستانی در نظر گرفته شده است.

 

سوند فولی(دائمی یا احتباسی)

žسوند دائمی: سوندی که برای درناژ دائم در محل باقی بماند.

žکاتتر های متناوب یا فوری(straight.c ):

جهت تخلیه مثانه در دوره های کوتاه تر به کار می رود( 5 تا 10 دقیقه).

žکاتتر سوپراپوبیک:

تحت عمل جراحی از طریق یک برش کوچک بالای ناحیه پوبیس قرار داده می شود.

žاستنت اورولوژیک: زمانی که بیمار انسداد مسیر ادراری دارد و کاندیدای خوبی جهت جراحی نمی باشد که می تواند موقت( زمانی که در حالب قرار داده می شود) یا دائم( زمانی که در پیشابراه قرار داده می شود) باشد.

دلایل کاتتریزاسیون

žتسکین و تصحیح احتباس ادراری

žگرفتن یک نمونه ادرار استریل

žاندازه گرفتن مقدار ادرار باقیمانده در مثانه

žزمانی که گرفتن نمونه از راههای دیگر رضایت بخش نباشد( در افراد دچار بی اختیاری)

žتخلیه کردن مثانه قبل، حین، یا بعد از جراحی و قبل از برخی معاینات تشخیصی

خطرات کاتتریزاسیون

žسپسیس

نیمی از بیماران بعد از یک هفته دچار باکتریوریا می شوند. شایعترین ارگانیسم در عفونت ادراری E.coli  است

žتروما

 ورود یک شئ با فشار از مسیر تنگ یا از یک سوراخ نامنظم در زاویه ای غلط می تواند باعث صدمات جدی به پیش آبراه گردد.

مراقبت از بیمارانی که کاتتر دائمی دارند:

žدستها قبل و بعد از مراقبت از این بیماران بشوئید. برای جلوگیری از تماس با ترشحات دستکش بپوشید. žناحیه پرینه را به طور کامل تمیز کنید مخصوصاَ اطراف مأتوس را روزانه و بعد از هر حرکت روده ها žازصابون ملائم و آب جهت تمیز کردن پرینه استفاده کنید. از پودرها و محلول ها بعد از تمیز کردن استفاده نکنید.

žبیمار را تشویق به مصرف مایعات بالا نمایید این به افزایش حجم ادرار و شستشوی مثانه کمک می کند. žحجم و ویژگیهای ادرار را مشاهده نمایید. روش معمولی آن یادداشت کردن و ثبت میزان ادرار  روی برگه   بیمار  I/O هر 8 ساعت است.

žچک کنید که بیمار روی لوله تخلیه دراز نکشیده باشد و آن را فشار ندهد.

žدرهمه اوقات کیسه درناژ را پایین سطح مثانه قرار دهید.

žکیسه درناژ را جدا از کف اتاق در همه اوقات نگه دارید کف به شدت آلوده است. žچک کنید تمام اتصالات محکم و بدون هر گونه نشت است.

žیک کاتتر دائمی باید به طور کامل ایمن از نظر پیشگیری از صدمه و کشیدن باشد.

 جمع آوری نمونه های ادراری

žنمونه ها از شیر خواران و بچه ها:

کیسه های یکبار مصرف پلاستیکی برای بچه ها در دسترس است.

žنمونه تمیز یا وسط ادرار:

جهت بررسی آنتی بیوگرام

روش تهیه:

1 – شستشوی ناحیه پرینه با آب و صابون

2 – دور ریختن ابتدای ادرار و جمع آوری نمونه وسط ادرار و مجدداَ انتهای ادرار دور ریخته شود.

žنمونه استریل از کاتتر دائمی:

تهیه نمونه از طریق کاتتر فولی یا سوپراپوبیک

جهت کشت ادرار از نمونه تمیز یا استریل استفاده می شود.

žجمع آوری ادرار 24 ساعته:

ادرار اول بیمار دور ریخته می شود و همه ادرار در 24 ساعت بعد که دفع می شود جمع آوری می گردد.

žتجزیه ادرار(urinanalysis):

آمادگی خاصی برای تهیه نمونه لازم نیست

 

 

 

نظر دهید

پاسخ دهید

بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0
تماس