آنتی بیوتیک ها

معرفی آنتی بیوتیک ها:

 

نام دارو: آموکسی سیلین

Amoxicillin  نام تجاری

Cap250

Cap500

Susp125

Susp250

مواردمصرف:

از این دارو در درمان بسیاری از عفونت ها مانند عفونت گوش میانی.سینوزیت.گلودرد استرپتوکوکی.پنومونی.عفونت های پوستی.عفونت های مجرای ادراری .بیماری لایم.وعفونت های کلامیدیایی مصرف می شود.

 

 

نام دارو: آمپی سیلین

نام انگلیسی: Ampicillin

نام تجاری:AMPICIN(آمپی سین)

اشکال دارویی:

Caps250

Caps500

Vial500

Vial1000

Susp125

Susp250

 

موارد مصرف:

این دارو در بسیاری از عفونت های حساس کاربرد دارد شامل عفونت های صفراوی.اندوکاردیت. عفونت های گوارشی.تنفسی.لیستریوزیس.عفونت استرپتوککی حین زایمان.پریتونیت.سپتیسمیا تب تیفوئیدوپاراتیفوئیدوعفونت ادراری کاربرد دارد.

 

نام دارو:آمپی باکتام

نام انگلیسی:

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Amp500

Amp1

Powder1

Powder2

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت مجاری ادرای،عفونت گوش میانی،برونشیت مزمن،سوزاک

پنومونی و عفونت استخوان ومفاصل بکار می رود.

 

 

نام دارو:آمیکاسین

نام انگلیسی:   Amikacin

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Amp50

Amp250

موارد مصرف:

درمان عفونت با باکتری گرم منفی به خصوص عفونت ادراری.سل

 

نام دارو:آزیترومایسین

نام انگلیسی:Azithromycin

نام تجاری:ZITHROMAX(زیترومکس)

اشکال دارویی:

Caps250

Caps500

Susp100

Susp200

موارد مصرف:

برای درمان برخی از عفونت های باکتریایی مثل سینه پهلو.اسهال مسافرتی.گلودرد استرپتوکوکی و التهاب های معدی روده ای به کار می رود.همچنین در موارد دیگر مانند بیماری های آمیزشی مثل عفونت کلامیدیا و سوزاک تجویز میشود. وهمچنین موارد استفاده از آن برای مالاریا نیز مشاهده شده است.

 

نام دارو :باسیتراسین

نام انگلیسی:Bacitracin

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Eye oint 0.5

موارد مصرف:

در درمان عفونت های چشم توسط میکروب های حساس استفاده می شود.

 

نام دارو :سفازولین

نام انگلیسی:Cefazolin

نام تجاری:

اشکال دارویی

 

Vial250

Vial500

Vial1000

موارد مصرف :

سفازولین در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت وگرم منفی استفاده میشود.

همچنین در درمان عفونت های ادراری به ویژه در دوران بارداری ونیز به عنوان پیشگری از عفونت قبل از جراحی استفاده میشود

 

 

نام دارو:سفکسیم

نام انگلیسی:Cefixime

نام تجاری:

اشکال دارویی

Caps200

Caps400

Susp100/50

Susp100/100

موارد مصرف:

در درمان عفونت های تنفسی.پوست وبافت نرم وعفونت استخوان یا مفاصل وعفونت های ادراری موثر می باشد .همچنین برای پیشگری از عفونت در هنگام جراحی استفاده می شود.

 

نام دارو:سفتریاکسون

نام انگلیسی:Ceftriaxone

نام تجاری:ROCEPHIN(روسفین)

اشکال دارویی:

 

Vial250

Vial500

Vial1000

موارد مصرف:

در درمان عفونت های مفاصل واستخوان،پنومونی،عفونت های پوستی همچنین این آنتی بیوتیک برای درمان مننژیت باکتریایی نیز به کار می رود.

 

نام دارو:سفالکسین

نام انگلیسی:Cephalexin

نام تجاری:KEFLEX(کفلکس)

اشکال دارویی:

Caps250

Caps500

Susp125

Susp250

Drop

موارد مصرف:

برای درمان عفونت گوش میانی.استئومیلیت و عفونت مفصلی.عفونت های پوستی و عفونت ادراری این دارو می تواند در جلوگیری از سینه پهلو و گلودرد استرپتوکوکی مؤثر است. اما این آنتی بیوتیک در درمان عفونت ویروسی کارآمد نیست.

 

نام دارو:سفپیم

نام انگلیسی:Cefepime

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Vial500

Vial1

Vial2

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک در درمان عفونت ادراری شدید یا پیلونفریت ناشی ازاشرشیاکلی یا کلبسیلا پنومونی وگونه های سودوموناس آئروژینوزا مصرف میشود.

 

نام دارو: سفوتاکسیم

نام انگلیسی:Cefotaxime

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Vial500

Vial1

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های شدید دستگاه تنفسی،دستگاه ادراری،دستگاه عصبی مرکزی ونیز در عفونت های پوستی هم کاربرد دارد.

 

نام دارو: سفتازیدیم

نام انگلیسی: Ceftazidime

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Vial500

Vial1

Vial2

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک مختص باکتری های گرم منفی به ویژه گونه های سودوموناس است . همچنین

این دارو در درمان مننژیت،پریتونیت،پنومونی،سپتی سمی نیز کاربرد دارد.

 

نام دارو:سفوروکسیم

نام انگلیسی:Cefuroxime

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Tab125

Tab250

Tab500

Vial750

Vial1.5

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک در درمان عفونت  های ادرای تناسلی مصرف میشود و همچنین در درمان عفونت پوستی ، بافت نرم و سینوزیت بکار می رود.  از این آنتی بیوتیک نیز برای جلوگیری از عفونت هنگام جراحی استفاده میشود.

 

 

نام دارو: سفتی زوکسیم

نام انگلیسی:Ceftizoxime

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Vial500

Vial1

 

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک در درمان عفونت استخوان و مفاصل،سوزاک ساده،عفونت داخل شکم ،مننژیت

سپتی سمی باکتریایی و عفونت بافت نرم مانند سلولیت کاربرد دارد.

 

 

نام دارو: سیپرو فلوکساسین

نام انگلیسی:  Ciprofloxacin

نام تجاری:CIPRO

اشکال دارویی:

Tab250

Tab500

Vial

Eye drop 0.5%

موارد مصرف:

برای درمان تب تیفوئید ،اسهال عفونی و به عنوان درمان ثانویه  عفونت ادراری، مثانه،پروستاتیت باکتریایی مزمن و عفونت سینوزیت حاد استفاده میشود.

 

نام دارو:کلرامفنیکل

نام انگلیسی:    Chloramphenicoi

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Cap250

Vial1

Susp150

Eye drop  0/3%

موارد مصرف

این آنتی بیوتیک به طور موضعی در عفونت های چشم وگوش بکار برده می شود. این دارو در درمان مننژیت و آبسه های مغزی مناسب است. بویژه برای عفونت های حاد مانند التهاب

اپیگللوت  و تب کیو هم کاربرد دارد.

 

 

 

نام دارو:کلاریترومایسین

نام انگلیسی:Clarithromycin

نام تجاری:KLACID(کلاسید)    FROMILID(فرومیلید)

اشکال دارویی:

Tab250

Tab500

Susp125

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک برای درمان هلیکوباکتر پیلوری ، گلو درد استرپتوکوکی،برونشیت،سینوزیت و

برخی از انواع ذات الریه کاربرد دارد.

 

 

نام دارو :کوآموکسی کلاو

نام انگلیسی:Co-Amoxiclav

نام تجاری:FARMENTIN  BD(فارمنتین بی دی)

اشکال دارویی:

Tab375

Tab625

Susp156

Susp228

Susp312

Susp643

موارد مصرف

در درمان عفونت گوش میانی ، عفونت مجای تنفسی و برونشیت مزمن کاربرد دارد.

 

 

نام دارو:کوتریموکسازول

نام انگلیسی:Co trimoxazole

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Tab240

Tab480

Amp

Susp

موارد مصرف:

آنتی بیوتیک پرمصرفی است. که اغلب در درمان عفونت های ادرای و گوارشی و تنفسی به

صورت سرپایی تجویز می شود.

 

 

 

نام دارو:کلیندامایسین

نام انگلیسی:Clindamycin

نام تجاری:DALACIN(دالاسین)

اشکال دارویی:

Cap150

Cap300

Susp75

Amp150

Amp300

Amp600

Gel 1%

Vaginal cream 2%

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های استافیلوکوکی استخوان،مفاصل، پریتونیت و واژینال استفاده میشود

 

 

 

 

نام دارو: داکسی سیلین

نام انگلیسی: Doxy cycline

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Cap100

Susp

موارد مصرف:

برای درمان عفونت های ریکتزیایی ، عفونت لک دار کوه های راکی ، تیفوس،تب کیو،گرانولوم

اینگوینال و بیماری های مقاربتی بکار می رود.

 

 

 

نام دارو: اریتروماسین

نام انگلیسی:Erythromycin

نام تجاری       :ERYTHROCIN

اشکال دارویی:

Tab200

Tab400

Vial500

Vial1000

Susp

Eye oint 0/5 %

Gel 2%

Gel 4%

Solution 2%

Solution 4%

موارد مصرف:

این دارو برای درمان عفونت های پوستی ، تنفسی  و همچنین برای جوش صورت استفاده میشود.

 

 

نام دارو:جنتامایسین

نام انگلیسی:Gentamicin

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Amp20

Amp40

Amp80

Eye oint

Eye dorp

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک بیشتر در عفونت باکتری گرم منفی و در عفونت های ادراری و روده ای وآبسه به کار می رود.

 

 

نام دارو:افلوکساسین

نام انگلیسی:Ofloxacin

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Tab100

Tab200

Tab300

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک در درمان گنوکوکها ، اشریشیا کلی ، کلبسیلا، کامپیلوباکتر ژژونی ،سالمونلا

شیگلا بکار می رود.

 

 

 

نام دارو:پنی سیلین

نام انگلیسی:penicillin

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Vial400000

Vial800000

Vial1200000

Vial6.3.3

موارد مصرف:

متداول ترین آنتی بیوتیک برای درمان عفونت باکتریایی گرم مثبت است.

 

 

نام دارو:پنی سیلین -وی

نام انگلیسی:Penicillin-V

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Tab500

Susp125

Susp250

موارد مصرف:

متداول ترین آنتی بیوتیکبرای عفونت  باکتریایی گرم مثبت است. منظور Vخوراکی بودن است.

 

نام دارو:پلی میکسین

نام انگلیسی :Polymyxin

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Ear drop 20%

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک اصولاً جهت درمان عفونت گوش خارجی و همچنین در درمان عفونت قرنیه  و  وملتحمه مصرف می شود.

 

 

 

 

 

نام دارو:سولفاستامید

نام انگلیسی:Sulfacetamide

نام تجاری:

 

اشکال دارویی:

Eye drop 10%

Eye drop 20%

موارد مصرف:

این دارو در درمان التهاب عفونی ملتحمه و سایرعفونت های سطحی چشم تجویزمیگردد.

 

 

 

نام دارو:تتراسایکلین

نام انگلیسی:Tetracycline

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Cap 250

Eye oint 1%

Pomade 3%

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک در مقابل باکتری های مختلف گرم منفی و گرم مثبت ، مایکوپلاسماها، ریکتزیا

تجویز می شود.همچنین برای درمان آکنه هم مصرف می شود.

 

 

 

 

نام دارو: تریپل سولفا

نام انگلیسی: Triple sulfa

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Vaginal tab

Vaginal tab

موارد مصرف:

این دارو اغلب در درمان عفونت قارچی و میکروبی واژن بکار می رود. همچنین این دارو در درمان

واژینیت ناشی از هموفیلوس واژینالیس و گاردنلا مصرف می شود.

 

نام دارو:ایمی پنم

نام انگلیسی:Imipenem

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Amp250

Amp500

Amp750

 

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک برای عفونت های شدید ویا آنهای که نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم شدند.تجویز می گردد.

 

 

نام دارو: پیپراسیلین

نام انگلیسی:Piperacillin

نام تجاری:

اشکال:

Vial 1

Vial 2

موارد مصرف:

از جمله آنتی بیوتیک وسیع الطیف که جهت درمان  بیماری هایی مانند سودوموناس آئروژینوزا

مصرف می شود.

 

 

 

نام دارو: اسپکتینومایسین

نام انگلیسی: Spectinomycin

نام تجاری: Trobicin(توبرسین)

اشکال دارویی:

Vial2

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک در درمان سوزاک والتهاب حاد بیضه واپیدیدیم مصرف می شود.

 

 

نام دارو: استرپتومایسین

یشیشنام انگلیسی: Streptomycin

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Vial1

موارد مصرف:

این دارو در درمان بروسلوز،تب مالت،تب تولارمی و بیماری سل و اندوکاردیت استفاده میشود.

 

 

نام دارو:سولفا سالازین

نام انگلیسی:Sulfasalazine

نام تجاری:Salazopyrine(سالازوپیرین)

اشکال دارویی:

Tab500

موارد مصرف:

برای درمان التهاب روده و آرتریت روماتوئید بکار می رود.

 

 

نام دارو: تریمتوپریم

نام انگلیسی:Trimethoprim

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Tab100

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک در عفونت های ادراری به خصوص پنوموسیستس کارینی مصرف میشود.

 

 

 

نام دارو: ونکومایسین

نام انگلیسی: Vancomycin

نام تجاری: Vancocin

اشکال دارویی:

 

Cap250

Susp500

Amp500

 

موارد مصرف:

این آنتی بیوتیک علیه باکتری گرم مثبت هوازی و بی هوازی مؤثر است. و درمان آندوکاردیت وعفونت استافیلو کوک مقاوم به پنی سیلین استفاده می شود.

 

 

 

نام دارو:سیلور سولفادیازین

نام انگلیسی:  Silver sulfadiazine

نام تجاری:

اشکال دارویی:

Cream

موارد مصرف:

این داروی درهنگام سوختگی از رشد میکرو ارگانیسم ها جلوگیری میکند.

نظر دهید

پاسخ دهید

بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0
تماس